Điều khoản và điều kiện

Giới thiệu

Các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn của Trang web này được viết trên trang web này sẽ quản lý việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, Kickztaste có thể truy cập tại Kickztaste.com.

Các Điều khoản này sẽ được áp dụng đầy đủ và ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Trang web này. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đã đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được viết tại đây. Bạn không được sử dụng Trang web này nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản và Điều kiện Chuẩn nào của Trang web này.

Những hạn chế

Bạn bị hạn chế cụ thể đối với tất cả những điều sau đây:

  • xuất bản bất kỳ tài liệu Trang web nào trên bất kỳ phương tiện nào khác;
  • bán, cấp phép phụ và / hoặc thương mại hóa bất kỳ tài liệu nào trên Trang web;
  • biểu diễn công khai và / hoặc hiển thị bất kỳ tài liệu nào trên Trang web;
  • sử dụng Trang web này theo bất kỳ cách nào đang hoặc có thể gây tổn hại cho Trang web này;
  • sử dụng Trang web này theo bất kỳ cách nào ảnh hưởng đến quyền truy cập của người dùng vào Trang web này;
  • sử dụng Trang web này trái với luật và quy định hiện hành, hoặc theo bất kỳ cách nào có thể gây hại cho Trang web, hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh nào;
  • tham gia vào bất kỳ hoạt động khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ hoạt động tương tự nào khác liên quan đến Trang web này;
  • sử dụng Trang web này để tham gia vào bất kỳ quảng cáo hoặc tiếp thị nào.

Một số khu vực nhất định của Trang web này bị bạn hạn chế quyền truy cập và Kickztaste có thể hạn chế hơn nữa quyền truy cập của bạn vào bất kỳ khu vực nào của Trang web này, bất cứ lúc nào, theo quyết định tuyệt đối. Bất kỳ ID người dùng và mật khẩu nào bạn có cho Trang web này đều được bảo mật và bạn cũng phải duy trì tính bảo mật.

Nội dung của bạn

Trong các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn của Trang web này, “Nội dung của Bạn” có nghĩa là bất kỳ văn bản âm thanh, video, hình ảnh hoặc tài liệu nào khác mà bạn chọn để hiển thị trên Trang web này. Bằng cách hiển thị Nội dung của bạn, bạn cấp cho Kickztaste một giấy phép không độc quyền, không thể thu hồi trên toàn thế giới, có thể cấp phép phụ để sử dụng, tái tạo, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối nó trên bất kỳ và tất cả các phương tiện.

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được phát hiện là không hợp lệ theo bất kỳ luật hiện hành nào, các điều khoản đó sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại trong tài liệu này.

Sự thay đổi của các điều khoản

Kickztaste được phép sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào nếu thấy phù hợp và bằng cách sử dụng Trang web này, bạn phải xem lại các Điều khoản này một cách thường xuyên.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Kickztaste và bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này, và thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó.

Luật điều chỉnh & quyền tài phán

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật của Quốc gia và bạn tuân theo quyền tài phán không độc quyền của các tòa án liên bang và tiểu bang tại Quốc gia để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào.